Druhy

V současné době jsou v ČR využívána jako pohonné hmoty hlavně biopaliva 1. generace, která se vyrábí ze zemědělských plodin.

Bioetanol

Jedná se o bezvodý kvasný líh, který je možno míchat do motorového benzínu v různých koncentracích. Už dnes se přidává do veškerého benzínu do 5% celkového objemu. Dále je u nás k dostání vysokoprocetní směs E85, tvořená 85% bioetanolu a 15% benzínu. Aby nebyl problém s palivem E85 v zimním období, dodávají do něj výrobci na zimu nižší procento bioetanolu.

Bionafta

Jako náhrada motorové nafty se používají metylestery mastných kyselin (FAME). V Česku je nejvíce rozšířený metylester řepkového oleje (MEŘO), který se z hlediska svých vlastností nejvíce blíží vlastnostem motorové nafty. Hlavní surovinou pro výrobu je řepkový olej, ale mohou se použít i živočišné tuky, případně směs rostlinných a živočišných tuků. V současné době se přimíchává do veškeré běžné motorové nafty do 7% objemu.  Čistá bionafta je na českém trhu k dostání pod názvem B100. Před jejím čerpáním jsou nutné jisté úpravy motoru (viz Chci začít tankovat biopaliva).

Směsná motorová nafta

Je speciální český produkt tvořený minimálně 30% bionafty, zbytek tvoří fosilní motorová nafta. Prodává se pod různými názvy: SMN 30, Ekodiesel, Biodiesel, Setadiesel. Mohou ji tankovat všechny moderní diesely bez nutnosti úprav motoru.

Rostlinný olej

Jako palivo se dá použít i olej, a to i použitý fritovací, který se vyčistí od zbytků potravin. Při špatném spalování však mohou vznikat karcinogenní látky, proto se o jeho používání v masovém měřítku neuvažuje.

Upravený bioplyn

Vyrábí se fermentací z rostlinného i živočišného odpadu nebo z kalů pocházejících z čistíren odpadních vod. Obsahuje především metan a oxid uhličitý. Po dostatečném vyčištění je možné ho používat jako palivo srovnatelné kvality se zemním plynem CNG (stlačený zemní plyn), který je rovněž u nás k dostání.

Další druhy

Výjimečně se samozřejmě dočtete o dalších druzích biopaliv, jako je biometanol, biobutanol, Bio-ETBE, Bio-MTBE nebo biovodík. Jde však o biopaliva, která najdete spíše v teorii chemie než na pumpě. My Vás proto s nimi nebudeme zatím příliš zatěžovat.

Výhled: Biopaliva 2. generace

Narozdíl od biopaliv 1. generace se nevyrábí z potravinářských plodin, ale využívá se zde zbytků dřeva, seno, sláma, rostlinný odpad nebo za tímto účelem speciálně pěstované energetické plodiny. Na českém trhu se zatím nevyužívají, ale v Evropě je již v provozu několik zařízení, která tato biopaliva vyrábí. Za všechny jmenujme firmu CHOREN v německém Freibergu, která vyrábí syntetickou naftu pod názvem sun-diesel (více v tomto článku). Evropská unie počítá s jejich výraznějším uplatněním na trhu až po roce 2015.