Je třeba pro výrobu biopaliv víc energie než se získá?

Výroba biopaliv je z pohledu energetické bilance vždy pozitivní, to znamená že vždy více energie z biopaliv dostaneme, než do nich při výrobě vložíme. Více k tomu uvádíme v podsekci Biopaliva a plýtvání energií. A co si myslíte vy?

 

↓ Připojte se k diskuzi

 1. Kamil napsal:

  Mám oktávku II a s e85 jezdím standardně za 10 l/100km, s naturalem 95 za 7 l/100km. Když si porovnám cenu e85 nějakých 27 Kč/l a benzínu 34 Kč/l, tak mi to přijde jako fakt zelený výmysl. Hlavně pořád někde shánět pumpu … První rok jsem se snažil tankovat etanol, teď už na to peču. Úspora nula. Měli byste to zlevnit!

 2. morppheus napsal:

  No to snad benzín a nafta taky.

 3. Czert napsal:

  Skutecne je zatim vzdy pro vyrobu biopaliva vic energie nez se z ni ziska a clanek tady me o tom jen utvrdil.

 4. Smrťák napsal:

  Ano. Zatím

  • Himakshi napsal:

   Co se te9 způsobilosti medt vlastned ste1t tfdče, tak bych řekl, že přinejmenšedm vfdznamne1 če1st našich volenfdch ze1stupců, vfdznamne1 če1st extkueivy, a dokonce i velke1 če1st občanstva, se snažed přesvědčit naše sousedy a zbytek česke9 veřejnosti o tom, že o to, abychom mohli žedt ve vlastnedm ste1tě zase až tak moc nestojedme a že si vlastně ani nezasloužedme nějakfd vlastned ste1t medt. Předkladů takove9ho jedne1ned se de1 najedt hodně a celkove9 jejich statistiky jsou varovne9.Jestliže jakožto ste1t, přes veškerou snahu ze1konode1rců a extkueivy vyloženě škodit, nebo aspoň přes veškerou jejich neschopnost projevit se nějak konstruktivně a užitečně, poře1d vzhledem k ostatnedm zemedm dosahujeme poměrně slušnfdch hospode1řskfdch vfdsledků, je to spedš tedm, že soukromfd sektor a některe9 če1sti ste1tnedho, třeba věda, majed vfdsledky, kterfdch si v okolnedch ste1tech někdo cened. Zatedm ještě neme1me důvody k obave1m, ale ani k je1sotu ne, zejme9na za současne9 situace, kdy potřebujeme konsolidovat rozpočet a rozpočtove1 pravidla, jenže ani ze1konode1rci ani voliči o nic rozumne9ho a odpovědne9ho moc nestojed. Připomnělo mi to jeden cite1t, jehož autorem je Abba Eban: \”Dějiny ne1s poučujed, že ste1ty a ne1rody se chovajed rozumně, jakmile se vyčerpaly všechny ostatned možnosti.\” Nemysledm, že by ne1m zbfdvalo předliš na vfdběr z těch ostatnedch možnosted, spedše bych řekl, že mnohfdm ještě nedošlo, že se ty ostatned možnosti už vyčerpaly.K děned mezi rokem 1948 a 1989 me1m takove9 stanovisko, že život se tedm dobrovolnfdm přechodem k totalitě prostě nezastavil. Pakliže se mezi ne1mi našli taced, kteřed ten syste9m aktivně budovali a udržovali v chodu i takovfdmi metodami, jako byly třeba politicke9 procesy v padese1tfdch letech, tak je velmi smutne9, že me1me mezi sebou takove9to jedince a že jich nebylo zrovna me1lo. O to většed factu si pak zasluhujed ti, kdo se něčemu takove9mu doke1zali postavit, včetně Petra Cibulky, byť se dnes určitě nedoke1žu ztotožnit se všemi jeho ne1zory, ktere9 zaste1ve1. Nicme9ně i v te9 době se spousta lided snažila norme1lně žedt a vykone1vat sve1 povole1ned jak jen to nejle9pe šlo a necedtila u toho potřebu nějak aktivně kooperovat s bolševikem. Někdy ale nebylo jednoduche9 jeho nabeddke1m a pobeddke1m odole1vat. Jsem re1d že to už skončilo a nikterak se mi po těch předlistopadovfdch dobe1ch nestfdske1, byť to bylo moje mle1ded. V vztahu s dobou před listopadem 1989 a jejich dědictved, tu jako jeden z extre9mnedch ne1zorů existuje takove1 kategoricke1 \”cibulkovske1\” negace všeho z těch dob. Nahle9dnutedm do historie zjistedme, že již kdysi de1vno kre1l Urukagina v re1mci ne1pravy poměrů v jeho kre1lovstved vyhe1zel zkorumpovane9 vfdběrčed daned a ste1tned fařednedky, propustil nepre1vem vězněne9 a vre1til jim take9 če1st zabavene9ho majetku. Jinfdmi slovy, napravil některe9 majetkove9 křivdy, tedy ne všechny a ne všem. Nicme9ně už tenkre1t tam existovala pre1vned kontinuita s dobou před tedm a nikoho ani nenapadlo jed zpochybňovat. Mysledm, že ty absolutned negace \”cibulkovske9ho\” typu jsou dosti zcestne9 a poněkud směšne9 a zcela neree1lne9 ze1roveň. Takove9 chove1ned je poměrně dobrou ilustraced chove1ned, ktere9 bfdve1 nazfdve1no vyle9ve1nedm vaničky i s dedtětem. Obe1ve1m se, že v něčem takove9m brzy budeme mistry, pakliže už jimi de1vno nejsme.

Přidat komentář